/

گرچه مدت زمان زیادی از وجود انسان در روی این کره خاکی نمی گذرد اما همین حضور کوتاه تاثیر خودرا بر جهان گذاشته ودر ستارگان و سیاره هایي کـه چندین سال نوری با مـا فاصله دارند احساس شده اسـت. همانگونه کـه گفته شد انسانها یک دار و دسته قدیمی و عجیب از ساکنان زمین هستند کـه برخلاف دیگر جانوران تنها بـه خوردن و خوابیدن و آمیزش جنسی راضی نبوده و برای خود تمدنی روی کره زمین خلق کرده اند.

ساده ترین
راه ارتباطی من و شما

اطلاعات تماس